Acció Pilot d’adaptació al canvi climàtic dels boscos a la R.B del Montseny.
Cartografia i Caracterització de les masses forestals més vulnerables al canvi climàtic a la R.B. del Montseny
Gestió de referència per a les masses forestals més vulnerables al canvi climàtic a la R.B. del Montseny