01

Estudi dels efectes del canvi climàtic al territori: diagnòstic, impacte i vulnerabilitats (A.1).
Diagnosi de la capacitat social i institucional per augmentar la resiliència del territori (A.2)

Llegir Més

Aportaran coneixement sobre l’impacte del canvi climàtic als territoris i la capacitat de la societat per donar-li resposta. Aquesta acció està vinculada amb els objectius d’informar als agents, conscienciar a la població, aplicar i contrastar la metodologia i els coneixements disponibles. Els mitjans seran: estudis disponibles (oficines del clima espanyola i catalana i projectes europeus), les consultores externes que realitzaran els estudis d’impacte i de diagnòstic social, el personal expert de les administracions implicades, especialment de l´OCCC i la DIBA, que dirigiran els treballs, en col•laboració amb els empleats de les autoritats locals, les MeTACC i les MeSACC.
02

Creació de les estructures de governança multinivell per a l’adaptació al canvi climàtic (C.1).
Capacitació i formació (C.4).

Llegir Més

Accions que formaran, capacitaran i organitzaran tots els agents del territori i l’economia per a l’acció. Es corresponen amb els objectius d’organitzar la resposta, dotar als municipis d’eines i incorporar les autoritats locals a l’adaptació. Mitjans propis per a l’organització de les taules i els experts externs per a la capacitació i la formació.
03

Elaboració de l’Estratègia i els Planes d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic. Activitat de les MeTACC. (C.2).
Implementació de les accions d’adaptació (C.3).

Llegir Més

Elaboraran les estratègies i els plans d’acció i desenvoluparan 6 accions d’adaptació pilot i demostratives. Es corresponen amb els objectius d’elaborar la planificació de l’adaptació, engegar processos d’inversió, establir criteris per afavorir la inversió privada, modernitzar les economies locals i demostrar la viabilitat socioeconòmica de l’adaptació. Mitjans propis, principalment: experts de les administracions comarcals, que dirigiran el procés, consultores externes per elaborar la planificació i contractistes per realitzar les accions pilot.
04

Replicabilidad i transferibilidad de LIFE CLINOMICS (C.5).

Llegir Més

Actuació que estendrà els resultats en tota l’àrea climàtica del sud d’Europa. Es correspon amb els objectius de desenvolupar un model europeu de planificació i enfortir MAYORS ADAPT. Amb mitjans propis i empreses de serveis.
05

Estratègia i instruments per a la difusió (I.1).
Disseny i edició de materials divulgatius (I.2).
Organització i participació en jornades i congressos (I.3).

Llegir Més

Aquestes actuacions donaran a conèixer els resultats i la metodologia del projecte en manera demostrativa. Es correspon amb els objectius de generar coneixement, capacitació, informació i conscienciación dins i fora dels territoris participants i d’extensió de MAYORS ADAPT. S’utilitzaran els mitjans propis, principalment dels agents socials, i la contractació d’empreses del sector.
06

Càlcul i seguiment dels indicadors (D.1).
Gestió i coordinació del projecte (F.1).
Avaluació i seguiment del projecte (F.2).
After-LIFE Pla (F.3).

Llegir Més

Són accions que garanteixen les finalitats del projecte i la seva continuïtat. S’utilitzaran mitjans propis, principalment del coordinador, assistència externa de gestió i experts per al control de qualitat i l’avaluació.