Els resultats i la metodologia de LIFE CLINOMICS són transferibles i replicables a l’àrea climàtica del Sud d’Europa i poden servir d´orientació, especialment la metodologia, en les altres dues àrees climàtiques europees, la del centre i la del nord. Per a la consecució d’aquest repte s’estableixen dos camins: la presentació dels avanços del projecte als espais de col•laboració espanyols i internacionals que tenen establerts els beneficiaris i les pròpies accions de replicabilitat i transferibilitat que preveu el projecte.

El coordinador del projecte i els socis tenen la capacitat i posaran els avanços en adaptació al canvi climàtic de LIFE CLINOMICS en l’agenda de les reunions de col•laboració amb les entitats amb les quals tenen acords o pertinença. DIBA té acords amb les principals xarxes sostenibilistes d’Espanya, la de les comarques de Girona, la basca, l’andalusa i la navarresa, i del Mediterrani, la italiana i la francesa, és membre d´ ICLEI i coordinador del Covenant Mayors i del Mayors ADAPT. Els socis CCB, UGTCAT, CONC i UPCAT formen part tots ells, a través de l’associació o de la confederació, d’entitats empresarials o sindicals d’àmbit espanyol i europeu.

DIBA té un conveni de col•laboració amb la Fundació CONAMA, amb el qual es garanteix que els congressos nacionals de medi ambient i els congressos locals reserven un espai per la transferibilitat de projectes europeus. En les edicions de 2017 en endavant, LIFE CLINOMICS tindrà un important espai per impulsar la rèplica.

LIFE CLINOMICS proposa accions de replicabilitat que tindran com a nucli la realització de trobades sectorials ´agents del sud d’Europa i del Mediterrani, en les quals es donarà informació, conscienciació, formació i capacitació per replicar les accions del projecte als territoris de procedència. DIBA s’ocuparà de les entitats locals, CCB de les empreses, CONC i UGTCAT dels treballadors/es i UPCAT dels agricultors.