L’objectiu central és “Augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies, a través de la intervenció en tres tipus de territoris i en tres activitats econòmiques significatives”.

Altres objectius imprescindibles són:

 • Elaborar plans d’acció i estratègies per a l’adaptació i crear les condicions perquè la seva implementació material i financera sigui una realitat a curt termini, amb l’enfortiment afegit de la participació social.
 • Dotar als municipis amb eines que els permetin engegar processos d’adaptació amb un cost assumible per evitar punts d’irreversibilitat i costos futurs desmesurats.
 • Incorporar l’adaptació al canvi climàtic (ACC) en l’acció de les autoritats locals.
 • Desenvolupar un model de planificació local d’adaptació al canvi climàtic replicable a l´àrea mediterrània i en el sud d’Europa i orientador per d´altres països europeus.
 • Establir criteris per afavorir la inversió privada.
 • Engegar processos inversors locals de col•laboració público-privada, per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques locals.
 • Organitzar la resposta activa i coordinada d´ACC de totes les entitats del territori.
 • Modernitzar les economies locals per adaptar-les al canvi climàtic i augmentar la competitivitat, millorar la posició de mercat de les empreses i crear noves ocupacions.
 • Demostrar, a través de la realització de sis accions pilot demostratives, les possibilitats de les accions d’adaptació, els costos i els beneficis.
 • Aplicar i contrastar les metodologies ja desenvolupades i sintetitzar els projectes de resposta realitzats per economitzar esforços a través de l’aprofitament del coneixement ja construït i la rèplica de les accions ja realitzades.
 • Generar coneixement, capacitació i informació sobre els impactes del canvi climàtic als territoris i els sectors econòmics i sobre les accions que disminueixen o eliminen aquests impactes.
 • Conscienciar a la població, als agents econòmics, als agents socials i a les autoritats locals dels efectes que té el canvi climàtic i promoure la seva participació activa en accions públiques i privades d’adaptació.
 • Informar als agents econòmics de les conseqüències financeres de no fer l´ACC i de la deterioració que experimentaran a mig i llarg termini els comptes d’explotació i els costos de les assegurances.
 • Estendre la participació a Mayors Adapt entre els municipis de Catalunya.