El projecte CLINOMICS preveu la constitució de meses sectorials (MeSACC) per debatre més en detall l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agroforestal, pesquer i turístic de les Terres de l’Ebre. Amb aquest objectiu s’ha planificat una MeSACC d’agricultura el 26 de juny a la Terra Alta i una altra MeSACC social i turística al Montsià. D’aquestes MeSACC n’han de sortir propostes i accions concretes d’adaptació al canvi climàtic pels diferents sectors objectiu del projecte CLINOMICS.

Veure l’agenda de les reunions