La UGT de Catalunya, va presentar el projecte LIFE Clinomics a les sessions de treball prèvies a l’elaboració de l’Informe sobre desigualtats d’Europa “La lluita contra les desigualtats com a palanca per impulsar la creació d’ocupació i el creixement” de la Comissió d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió. Es tracta per tant, d’elaborar un informe del Parlament Europeu que doni respostes clares i realistes a les autoritats europees i nacionals sobre com afrontar una sendera de sortida de la crisi i creació d’ocupació de qualitat apostant decididament per la lluita contra les desigualtats, com a eix fonamental de la nostra estratègia de futur.

La UGT de Catalunya vol evidenciar que les desigualtats i la discriminació sobretot en els col·lectius més vulnerables, també són motiu de discriminació i desigualtats ambientals.

El medi ambient també és un dret humà emergent, segons reconeix la Declaració dels Drets Humans Emergents a l’article 3.

La discriminació ambiental es dóna quan una part de la població assumeix de manera desproporcionada els efectes negatius de la degradació ambiental i aquesta discriminació es dóna en els col·lectius més vulnerables. Actualment, el repte del canvi climàtic és el problema ambiental més gran al que s’enfronta la comunitat internacional.  Un repte que també és social i econòmic que afecta el benestar de les persones. Una manera d’afrontar aquest problema de desigualtats seria donant participació en el procés de decisió a totes les parts implicades, a tots els agents socials. En aquest sentit i com a exemple, hem iniciat conjuntament amb altres organitzacions i administracions, un projecte ambiental, LifeClinomics, per a dinamitzar la economia i la creació d’ocupació en territoris que són molt vulnerables al canvi climàtic i que està afectant a la seva economia com és el Delta de l’Ebre, El Montseny i l’Alt Penedès (les vinyes canvien amb els efectes del canvi climàtic, el delta es veu molt afectat en el sector de la pesca i el Montseny en la seva massa forestal). D’aquesta forma hem creat espais de participació oberts a totes les parts implicades per a que expressin les seves necessitats territorials amb la finalitat de dinamitzar l’economia del territori i incrementar la seva competitivitat. Es crearà després diferents plans d’acció per a cadascun dels territoris fent inversions en infraestructures adequades.

Enllaç

Enllaç